Allmänna villkor

TreatMeWell är en bokningstjänst för företagshälsovård som tillhandahålls av Stockholms Rehabklinik Kista AB. För att använda denna tjänst måste du först registrera dig. När du har registrerat dig så har du även bekräftat att du har läst igenom och förstått dessa villkor och bestämmelser och att du har accepterat dem. Denna accept gäller både våra allmänna villkor, vår sekretesspolicy och vår cookiepolicy

Stockholms Rehabklinik Kista AB kan med tiden komma att revidera dessa allmänna villkor, sekretesspolicyn och cookiepolicyns. Vid dessa revisioner kommer ändringarna publiceras här. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum läser igenom dessa villkor då du använder tjänsten.

Om du har invändningar mot dessa villkor och bestämmelser, sekretesspolicyn eller cookiepolicyn, bör du omedelbart upphöra att använda tjänsten.

Information om oss

Tjänsten tillhandahålls av Stockholms Rehabklinik Kista AB. Vi är registrerade i Sverige med organisationsnummer 559068-4535. Vi har följande adress:

Box 1073
164 25 Kista
Stockholms län

Åtkomst till och användning av tjänsten

Tjänsten vänder sig till terapeuter som bedriver företagshälsovård och för anställda på företag som vill ta del av dessa friskvårdstjänster.

Säkerhet

Du får inte försöka kringgå vårt säkerhetssystem eller på något sätt testa tjänstens säkerhet. Du får inte använda tjänsten på ett sätt som kan skada eller inkräkta på andra användares användning av tjänsten. Överträdelse mot ovanstående kommer alltid anses som en allvarligt överträdelse, vilket ger oss rätt att omedelbart stänga tjänsten för användaren och/eller göra tjänsten otillgänglig för dig.

Skadeståndsskyldighet

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och vi ger inga garantier beträffande tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Stockholms Rehabklinik Kistas styrelsemedlemmar, anställda, kunder eller tredje parter ska under inga omständigheter vara skadeståndsskyldiga för någon direkt, indirekt, tillfällig eller särskild skada eller följdskada som uppkommer på grund av användning eller oförmåga att använda tjänsten eller någon tredjepartstjänst som eventuellt erbjuder tillgång till via tjänsten.

Förändringar av de allmänna villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor genom att ändra innehållet på denna sida.

Fullständigt avtal

Dessa allmänna villkor tillsammans med vår sekretesspolicy och cookiepolicyn utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga överenskommelser beträffande innehållet i dessa överenskommelser.

Force majeure

Vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på otillgänglighet i för eller fel på tjänsten.

Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, skall dock övriga bestämmelser i detta avtal fortsätta att gälla, och tillämpningen av denna bestämmelse ska verkställas i den utsträckning lagen tillåter.